SECTIGO Positive

18,167đ/tháng

Bảo vệ 1 tên miền tiêu chuẩn

SECTIGO Multi Domain

110,833đ/tháng

Bảo vệ nhiều tên miền hơn

SECTIGO WildCard

182,500đ/tháng

Bảo vệ tên miền và mọi tên miền phụ

SECTIGO EV

182,500đ/tháng

Bảo vệ 1 tên miền toàn diện nhất dành cho doanh nghiệp